IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Stanowisko w Witeradowie

WITERADÓW

W dniach 20-28 marzec J. Pierzak i D. Rozmus przebadali sondażowe badania stanowiska odkrytego podczas badań AZP przez E. Zaitza.

Pierwotny wykop sondażowy przyniósł niewielką ilość materiału, głównie ceramiki.
Kolejne wykopy były również mało interesujące. Właściwie jedyną ciekawszą rzeczą znalezioną tu był cylindryczny, szklany paciorek. Uzyskano również informację, że kulminacja wzniesienia została wyjałowiona z powodu niewłaściwej gospodarki ornej powodującej wymywanie gleby. Dopiero trzeci (C) i czwarty (E) przyniosły więcej odkryć. Otóż natrafiono tu na pozostałości po wkopach posłupowych. 

W trakcie eksploracji wykopu E natrafiono na skupiska kamieni ułożonych ludzką ręką. Część z nich nosiła ślady przepalenie. Stwierdzono tu również występowanie kawałków polepy i fragmentów różnej ceramiki, co utwierdziło w przekonaniu, że są to partie spągowe dwóch obiektów mieszkalnych, ale dalsze ich przebadanie wymaga zgody właściciela pola.

Spośród tu dokonanych znalezisk najwięcej wystąpiło ceramiki w tym naczyń grubej roboty lepionych ręcznie, fragmenty naczyń misowatych ceramiki siwej, fragmenty brzuśców i wylewów naczyń zasobowych koloru pomarańczowego z kryzową krawędzią nawiązujące do materiałów małopolskich. Ponadto natrafiono na dwa fragmenty lateńskich naczyń grafitowych, skorupy średniowieczne i fragmenty wylewów naczyń lepionych ręcznie, barwy pomarańczowo-popielatej o facetowanych krawędziach.
Z wyrobów metalowych znaleziono tu m.in. przełamaną i silnie skorodowana fibulę.
W przeciwieństwie do niej doskonale zachowany jest podłużny, cylindryczny paciorek szklany barwy niebieskiej, który został zakwalifikowany do typu 135 wg M. Mączyńskiej i bursztynowa zawieszka typu 417 tej samej autorki.

Autorzy badań sondażowych wobec zniszczenia i przemieszania warstw kulturowych postawili hipotezę, że materiał z młodszego okresu przedrzymskiego pochodzi ze stanowiska położonego pierwotnie na kulminacji wzgórza, związanego być może ze śladami penetracji grupy celto-przeworskiej. W wyniku spływania gruntu materiał ten spłynął w dół wzniesienia i przemieszał się z materiałem późnorzymskim.

Zobacz także

Witeradów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony