IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Grodzisko w Tczycy

TCZYCA

Za kościołem na wzgórzu wznosi się duży kopiec otoczony wałem zwany Grodziskiem, wg miejscowego podania stanowi mogiłę z czasów pogańskich. Faktycznie jest to grodzisko stożkowate typu wyżynnego, usytuowane na grzbiecie podłużnego wzniesienia - pozostałość obronnej średniowiecznej siedziby rycerskiej. 

Grodzisko ma formę kopca otoczonego nikłymi zarysami fosy. Kopiec miał pierwotnie podstawę owalną o średnicach 36 x 29 m. Na początku XX w. został on po stronie północnej częściowo rozwieziony i w 1948 r. średnice podstawy wynosiły 29 x 23 m . W wyniku niszczącej podorywki nastąpiły dalsze zmiany narysu podstawy kopca, której średnice w 1985 r. nie przekraczały już 20 m. Obecnie kopiec ma formę nasypu na planie zbliżonym do czworoboku i wysokości 2-3 m. Kopiec był otoczony okrężną fosą o szerokości szacowanej w 1948 r. na 13 m. Zarysy fosy, silnie zniwelowanej na skutek uprawy roli, są jeszcze częściowo widoczne
(czerwiec 2001 r.) po stronie zachodniej i południowej. 

Po zewnętrznej stronie fosy ciągnął się wspominany jeszcze w 1911 r. wał ziemny . Ślady tego wału są dostrzegalne jeszcze na zdjęciach lotniczych . 

Na szczycie kopca stwierdzono w 1948 r. pokłady węgli drzewnych i grudy polepy, będące pozostałością drewnianej zabudowy obiektu (wieży?). Znaleziono tu również ułamki ceramiki pochodzącej z XIV-XV w. 

Grzbiet wzniesienia z kościołem i grodziskiem jest dobrym punktem widokowym na rozległą okolicę i stary szlak z Krakowa do Żarnowca. Dostępu na wzniesienie broniła od południa dolina dopływu Uniejówki. Podobną rolę spełniały zapewne mokradła u stóp wzniesienia po stronie północnej, pomiędzy wzgórzem a drogą – zachowane częściowo do dzisiaj. Usytuowana na wzgórzu warownia – mimo swoich skromnych rozmiarów – mogła w tych warunkach odgrywać wcale niepoślednią rolę i posiadać realną wartość obronną. 

Opracował: Z. Bereszyński

powiększ
Tczyca - grodzisko i kościół (po lewej, w głębi), fot. Z. Bereszyński

powiększ
Tczyca - grodzisko, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

Tczyca
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony