IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rezerwat Ostrężnik

OSTRĘŻNIK

Rezerwat leśny założony w 1960 r. /Z. M.P.60.29.138; zm.: M.P.64.65.308/ dla ochrony kompleksu leśnego.

Obejmuje od 3,85 do ha do 4,1 ha [powierzchnia rezerwaty jest odmiennie podawana przez różne źródła. Wg Ruchu Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych "Przytulia" wynosi ona 3,85 ha. Wg tablicy informacyjnej w Ostrężniku i wyd. Compass - 3,87 ha, wg L. Marzec, K. Mazurek, T. Suchecki, M. Zwoliński oraz większości dostępnych mi źródeł powierzchnia rez. wynosi 4,1 ha - przyp. autora] wraz ze wzgórzem zamkowym z ruinami. Obecnie istnieją nowe plany dotyczące powiększenia rezerwatu o około 30 ha (od strony południowej i południowo-zachodniej, gdzie rosną stare buki). 

Utworzenie rezerwatu miało na celu ochronę resztek lasu naturalnego, ciekawych form skalnych i ruin zamku. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów jest cennym obszarem z uwagi na piękno krajobrazu i form skalnych oraz z powodu bogactwa flory i fauny. 

Rosną tu: buk zwyczajny z domieszką dębu szypułkowego i bezszypułkowego, klon zwyczajny, jesion, grab zwyczajny, wiąz, jawor, sosna. Las bukowo-grabowy tworzy kilka zbiorowisk roślinnych usytuowanych w zależności od podłoża i nasłonecznienia. Wyższe partie obejmujące 0,7 ha pokrywają rędziny mieszane porośnięte buczyna sudecką. 

Z krzewów, stanowiących stosunkowo ubogie poszycie występują m.in.: porzeczka alpejska, trzmielina zwyczajna, jarzębina, wawrzynek wilczełyko i bluszcz pospolity. 

W bogatym runie buczyny sudeckiej występują m.in.: praz groszek wiosenny, charakterystyczne gatunki kokoryczy (wątła, pusta i pełna), śnieżyczka przebiśnieg, marzanka wonna, szczyr trwały, żywiec cebulkowy i dziewięciolistny. W runie buczyn kwaśnych występują m.in. kosmatkę owłosioną, konwalijkę dwulistną, bodziszka cuchnącego oraz liczne gatunki mszaków naziemnych. Inne rośliny znalezione w rezerwacie "Ostrężnik" podlegające ścisłej ochronie to: storczyk, żłobnik koralowy oraz grzyb soplówka gałęzista;

Obniżenia pomiędzy wapiennymi wzgórzami na obszarze ok. 4,4 ha [wychodzące poza obszar rezerwatu - przyp. autora] porasta sztucznie nasadzony przed 100 laty bór sosnowy [wg M. Zwoliński błędnie nazwany lasem grądowym - przyp. autora]. Jego podstawę stanowi sosna zwyczajna z domieszką lipy drobnolistnej, dębu szypułkowego, buka zwyczajnego, jaworu, brzozy brodawkowatej, wiązu górskiego i modrzewia polskiego. W skład poszycia tego lasu wchodzą m.in.: leszczyna, kruszyna pospolita i trzmielina zwyczajna. Do licznych grup roślin zaliczyć należy tu borówkę czarną, konwalię majową, przylaszczkę pospolitą i jednostronną, kokoryczkę i zawilca gajowego. W rezerwacie można napotkać m.in. grzyby: koźlarz czerwony i grabowy, gąska naga oraz trujące muchomory - sromotnikowy, czerwony i zielony.

Spośród występującej tu flory odnotowano 2136 gatunków chrząszczy i 543 gatunki motyli. Z bardziej interesujących występują: paź królowej, rusałka pawik, rusałka admirał i listkowiec cytrynek. Z płazów odnotowano m.in. traszkę zwyczajną, ropuchę szarą i żabę trawną, a rzadziej występuje również traszka grzebieniasta i rzekotka drzewna. Wśród gadów dostrzeżono tu jaszczurkę zwinkę i padalca zwyczajnego. Świat ptaków reprezentują m.in.: myszołów zwyczajny, gołębie - siniak i grzywacz, sowa uszatka, dzięcioł czarny i zielony, pokrzewka cierniówka i szczygieł.

Z ssaków występują: lisy, borsuki, kuny leśne i popielice. W jaskiniach stwierdzono występowanie gacka wielkouchego, gacka brunatnego i nocka Bechsteina. Bardziej licznie występują jeż europejski, kret europejski, zając szarak, wiewiórka i mysz zaroślowa. Przejściowo w rezerwacie pojawiają się również większe ssaki takie jak dziki, sarny i jelenie.

Oprócz fauny i flory na uwagę zasługują również jaskinie, z których do najciekawszych zaliczyć należy Jaskinię Ostrężnicką oraz okresowe wywierzysko położone u podnóża zamkowego przy drodze Żarki - Janów. Wydajność wody jest bardzo zmienna i może dochodzić do 80 l/s. Temperatura wody w źródle osiąga 9,2 st. C a twardość 8,6 st. n. Podczas gdy jest czynne tworzy krótki strumień zanikający po ok. 500 metrach w poniku w piaskach wśród lasu. Prawdopodobnie woda przepływa dalej pod ziemią i wypływa dalej na północ jako Źródła Zygmunta i Elżbiety.

Na terenie rezerwatu poprowadzono żółtą ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną "Tropem tajemnic".

powiększ
Plan rez. "Ostrężnik" - rys. D. Orman

powiększ
Fragment zachodniego stoku wzgórza zamkowego w rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

powiększ
Fragment skał zamkowych w rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

powiększ
Skałki na płn.- zach. od zamku, fot. D. Orman

powiększ
Wiosenna roślinność rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

powiększ
Kokorycz pełna w rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

powiększ
Murawy naskalne w rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

powiększ
Przylaszczka pospolita w rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

powiększ
Przylaszczki pospolite w rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

powiększ
Śnieżyczka przebiśnieg w rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

powiększ
Pole przebiśniegów w rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

powiększ
Ostrężnik - zawilec gajowy, fot. D. Orman

więcej zdjęć>>

powiększ
Panorama skał Ostrężnika z otworem J. Ostrężnickiej - widok od wsch., fot. D. Orman

powiększ
Panorama skał Ostrężnika - widok od płn., fot. D. Orman

powiększ
Panorama rez. Ostrężnik, fot. D. Orman

Zobacz również

Ostrężnik
ruiny zamku Ostrężnik
J. Ostrężnicka

ścieżki dydaktyczne
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony