IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Zbrojewsko - rys miejscowości

ZBROJEWSKO

Wieś położona nad Liswartą w gminie Lipie na Wyżynie Wieluńskiej w odległości 3 km na północny-wschód od Krzepic.

Nazwa „Danków” odnosiła się w średniowieczu do rozleglejszego niż obecnie obszaru i obejmowała także dzisiejsze Zbrojewsko. Nazwa „Zbrojewsko” pojawiła się w czasach dużo późniejszych. Nowożytny zamek dankowski powstał w zupełnie innym miejscu niż zamek (gród) średniowieczny, którego resztki przetrwały na terenie Zbrojewska. Przykładów takiej translokacji nazw można wymienić dużo więcej. Tak np. nazwa Pilica (czy Pilcza) odnosiła się w średniowieczu do dzisiejszego Smolenia, odległego od dzisiejszej Pilicy o jakieś 4 km, mniej więcej tak jak Zbrojewsko od dzisiejszego Dankowa. Najstarszy zamek pilicki czy pilecki to zamek w dzisiejszym Smoleniu a nie w dzisiejszej Pilicy.

około 4.500 - 1.650 lat p.n.e. - w okolicach Zbrojewska odkryto ślady bytności człowieka neolitycznego

ok. 1.650 - 650 lat p.n.e. - w epoce brązu rozkwit osadnictwa ludności kultury łużyckiej w okolicy Zbrojewska

ok. 1000 lat p.n.e. - na przełomie III i IV fazy epoki brązu istniało tu rozbudowane osadnictwo czego dowodem jest odkrycie cmentarzyska datowanego na ten okres i lata późniejsze

800-650 lat p.n.e. - w V okresie epoki brązu ponownie osiedlenie się ludności w okolicy Zbrojewska (cmentarzysko datowane na  na ten okres i lata wcześniejsze)

35/40 - V/VI w. - po okresie osłabienia, a nawet zaniku osadnictwa, w okresie "rzymskim" zasiedliła okoliczne tereny ludność kultury przeworskiej, po której również pozostały relikty osad i cmentarzyska w Zbrojewsku [również w Iwanowicach Dużych i Lipiu]

X-XIII w. - w okresie wczesnego średniowiecza rejon Zbrojewska był słabo zasiedlony i stanowił część pogranicza między obszarami intensywniejszego osadnictwa na Śląsku oraz w Małopolsce, Wielkopolsce i ziemiach Polski środkowej

XIII w. - w warunkach rozbicia dzielnicowego Polski, uformowało się w rejonie Zbrojewska pogranicze trzech dzielnic: ziemi krakowskiej, ziemi rudzkiej ( wieluńskiej ) i księstwa opolskiego. Dolina Liswarty nabrała wówczas dużego znaczenia strategicznego jako naturalna granica międzydzielnicowa. W rejonie Zbrojewska, Dankowa i późniejszych Krzepic przekraczał te granicę główny szlak handlowy i komunikacyjny, prowadzący z Krakowa do Rudy i Wielunia, a stąd dalej do Poznania lub Wrocławia.

2 poł. XIII w. - 1 poł. XIV w. - sprawowanie kontroli nad szlakiem handlowym umożliwiał powstały w tym czasie na terenie dzisiejszego Zbrojewska duży obiekt obronny, usytuowany w rejonie przeprawy przez Liswartę, w dolinie zalewowej rzeki. Kres jego funkcjonowania można byłoby, jak się wydaje, wiązać ze zjednoczeniem Polski i powstaniem w XIV w. nowej organizacji polityczno-militarno-gospodarczej kraju, w ramach której w czasach Kazimierza Wielkiego uformowało się w pobliskich Krzepicach nowe lokalne centrum władzy i życia gospodarczego. W późniejszych czasach Zbrojewsko z istniejącym tu folwarkiem należało do uposażenia starostwa krzepickiego jako część klucza majątkowego z ośrodkiem w sąsiednich majątkach

1959 - odkrycie dużego cmentarzyska z epoki brązu na pograniczu Zbrojewska i Dankowa 

Warto zobaczyć:

Wśród podmokłych łąk doliny Liswarty znajduje się "Zamczysko" - grodzisko stożkowate typu nizinnego

Na pograniczu Zbrojewska i Dankowa znajduje się stanowisko archeologiczne cmentarzysko kultury łużyckiej  

 

Na podstawie opracowania Zbigniewa Bereszyńskiego

powiększ
Zbrojewsko - grodzisko. Widok ogólny od wschodu, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Zbrojewsko. Drzewo-kapliczka na centralnym kopcu grodziska, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Zbrojewsko. Grodzisko - widok ogólny od zachodu, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

grodzisko w Zbrojewsku

Krzepice
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony