IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Rząska - rys miejscowości

RZĄSKA

Wieś leżąca na przedmieściach Krakowa-Mydlnik

przełom XIX i XX w. - budowa dworu i kompleksu stawów

2001 - na terenach należących do wsi oraz częściowo na obszarze Krakowa utworzony został użytek ekologiczny - "Uroczysko w Rząsce"

Warto zobaczyć:

Dwór

Zespół stawów z XIX - XX w.

We wsi w obniżeniu terenu pod zachodnim stokiem wzniesienia Pasternik utworzono dwa sąsiadujące ze sobą użytki ekologiczne: Uroczysko Podgołogórze (pow. 6,75 ha) i Uroczysko w Rząsce (pow. 59, 10 ha) - Przedmiotem ochrony obydwu użytków jest zachowanie stanowiska bardzo rzadkiego w kraju fiołka bagiennego - gatunku wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin w kategorii "zagrożony wyginięciem" (jest to jedno z dwóch miejsc występowania tej rośliny w Polsce) oraz nieużytkowanych stawów będących ostoją licznych chronionych gatunków płazów. Ponadto uroczysko w Rząsce chroni pozostałości ekosystemów leśnych (zbiorowiska łęgu olszowego), wodnych - cieków wodnych mających swój początek na południowo-zachodnim stoku wzniesienia Pasternik, dawnych stawów dworskich, które w wyniku sukcesji przekształciły się w zbiorowiska roślin szuwarowych, nieużytkowanych płatów pastwisk oraz łąk świeżych.

Zobacz także

dwór w Rząsce
os.Mydlniki /Kraków/
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony