IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Przewodziszowice - rys miejscowości

PRZEWODZISZOWICE

Dawna wieś obecnie część Żarek położona na północny-wschód od Leśniowa.

Przez Przewodziszowice (strażnicę) przebiega jeden z najważniejszych szlaków pieszych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej - niebieski szlak Warowni Jurajskich, a początek bierze żółty Szlak Żarecki. Na terenie wsi biegną również szlaki rowerowe: czarny (z Moczydeł do Żarek) i czerwony szlak rowerowy Orlich Gniazd (Ostrężnika do Moczydeł) oraz Transjurajski Szlak Konny.

250.000 - 1.650 lat p.n.e. - w okolicy Przewodziszowic stwierdzono ślady działalności człowieka paleolitycznego

650-400 r. p.n.e. - w okolicy Przewodziszowic stwierdzono bytność ludów kultury łużyckiej

XIV w. - budowa strażnicy obronnej na skale

1370-91 - wieś wchodziła w skład ziem lennych księcia opolskiego Władysława

przed 1382 - Jan Długosz wzmiankował wieś Przewodziszowice, którą książę opolski Władysław nadał jako uposażenie klasztorowi Paulinów na Jasnej Górze.

1424-44 - wieś i zamek należały do rycerza Mikołaja Kornicza, zwanego Siestrzeńcem parającego się rozbójnictwem.

k. XVIII w. - wieś należała do Męcińskich.

1770 - właściciel wsi Józef Męciński sprowadził do pobliskiego Leśniowa Paulinów z Jasnej Góry i nadał im m.in. wieś Przewodziszowice.

1781 - Przewodziszowice wróciły pod panowanie Męcińskich

1953 - badania archeologiczne w okolicy wsi

1954 - badania archeologiczne w okolicy wsi, w tym na ruinach strażnicy

1966 - badania archeologiczne w okolicy wsi

1985 - badania archeologiczne w okolicy wsi

Warto zobaczyć:

Na okazałej polanie w lesie ok. 1 km na północny- wschód od wsi na potężnym ostańcu widoczne są ruiny strażnicy obronnej

Ostaniec unoszący resztki warowni stanowi zarazem najwyższe wzniesienie (423 m n.p.m.) Płaskowzgórza Częstochowskiego

Między Przewodziszowicami i Czatachową szlak pieszy prowadzi przez małą piaszczystą pustyńkę.

Na skraju wsi rośnie kilkusetletnia pomnikowa lipa 

W okolicy wsi zlokalizowano aż osiem stanowisk archeologicznych:

  • nr 1 - najcenniejsze stanowisko utworzone na terenie ruin strażnicy ze znaleziskami z 2 poł XIV w. Badania powierzchniowe i inwentaryzację przeprowadzono w l. 1954 i 1961

  • nr 2 - trudne obecnie do ustalenia, badane w 1954 i 1966 przyniosło materiały będące śladami osadnictwa z epoki kamienia (odłupki kamienne) i kultury łużyckiej (fragmenty ceramiki)

  • nr 3 - trudna obecnie do zlokalizowania. Pracownia krzemieniarska (odłupki i rdzenie) przebadana w 1966 

  • nr 4 - stanowisko umiejscowione na stoku góry zamkowej. Dzięki badaniom powierzchniowym z 1953 i 1954 zebrano ceramikę kultury łużyckiej i fragmenty średniowiecznych naczyń. Część ze znalezisk z tego stanowiska znajduje się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

  • nr 5 - po zachodniej stronie drogi z Leśniowa tuż przed zabudowaniami Przewodziszowic, Badania powierzchniowe w 1954 ustaliły występowanie śladów osadnictwa neolitycznego (odłupki i grocik sercowaty), epoki kamienia (zaczątkowiec) i kultury łużyckiej (ceramika, wisior brązowy). Część ze znalezisk z tego stanowiska znajduje się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

  • nr 6 - trudne do lokalizacji, badane w 1953 (nieokreślona ceramika)

  • nr 7 - po wschodniej stronie drogi z Leśniowa do Przewodziszowic niemal w połowie jej długości, tu znaleziono 2 fragmenty naczyń średniowiecznych 

  • nr 8 - na wschód od zabudowań wsi w otoczeniu lasu, badania powierzchniowe prowadzone na tym stanowisku w 1985 r. zlokalizowały ślady osady późnośredniowiecznej (fragmenty naczyń i polepa) oraz osadnictwa z późnego średniowiecza 

powiększ
Przewodziszowice. Skały z ruiną strażnicy, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Przewodziszowice. Ruiny strażnicy - widok od strony płd., fot. Z. Bereszyński

powiększ
Przewodziszowice. Skały z ruiną strażnicy, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Przewodziszowice. Ruiny strażnicy, fot. Z. Bereszyński

powiększ
Jedyny zachowany kamienny fragment strażnicy w Przewodziszowicach, fot. A. Bednarz

powiększ
Przewodziszowice. Skalnica gronkowa, fot. Z. Bereszyński

Zobacz także

ruiny strażnicy

Szlak Warowni Jurajskich
Szlak Żarecki

klasztor na Jasnej Górze
Żarki
dz. Leśniów
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony