IT-JURA.PL
   Główna | Wstecz | Mapa | Startowa | Ulubione | Szukaj      
 
Jaskinia Maurycego w Sokolich Górach

JASKINIA MAURYCEGO

Znajduje się w Sokolich Górach w Górze Puchacz

Jaskinia Maurycego należy do najpiękniejszych jaskiń Jury Krakowsko-Wieluńskiej. Posiada bardzo bogatą i różnorodną szatę naciekową. Największe wrażenie na zwiedzających robi świeżość i czystość pastelowej kolorystyki jej wnętrza.

Do wewnątrz prowadzą dwa otwory, przedzielone filarem skalnym: bardzo ciasny południowy oraz północny - obszerniejszy. Korytarz biegnący od otworu doprowadza do zacisku w wąskiej szczelinie, umieszczonego na wysokości około 2 m. Na lewo od tego otworu znajduje się przekop umożliwiający obejście go. Za zaciskiem jaskinię tworzy ciąg o łamanym przebiegu, rozwinięty na spękaniach o kierunku Pn-Wsch - Pd-Zach i Pn-Zach - Pd-Wsch. Obszerniejsze jego fragmenty przedzielone są zwężeniami w formie okien i małych progów. W końcowej części jaskini korytarz główny łączy się w kilku miejscach z równolegle usytuowanym ciągiem bocznym, położonym na wyższym poziomie. Korytarzyk końcowy zamknięty jest stożkiem usypiskowym, zbudowanym z materiału przedostającego się z powierzchni. Ciąg boczny osiągamy po pokonaniu trzymetrowego przewieszonego progu, ale ten trud jest opłacalny, bowiem mimo ciasnoty ten fragment jaskini jest najciekawszy. Zacisk I stopnia doprowadza nas tu do dwu studzienek połączonych ze sobą na dnie i pod sklepieniem. Górny korytarzyk kończy się małą, niską salką, której dno pokrywa luźny materiał skalny. 

Jaskinia posiada bardzo bogatą szatę naciekową. W części początkowej występują nacieki ze stwardniałego mleka wapiennego oraz niewielkie stalaktyty. W głębszej części rozwinięte są bardzo różnorodne formy naciekowe. Pokrywają one ściany, strop i niekiedy dno korytarza. Niektóre ze stalagmitów dochodzą do 2 m wysokości. W jaskini w dużych ilościach występują stalaktyty sferolityczne. Namulisko jest piaszczyste. Można przypuszczać, że jest ono jałowe pod względem archeologicznym.

Początkowe partie jaskini zostały odkryte w dniach 8-9 września 1968 roku przez członków Speleoklubu PTTK z Częstochowy, którzy w niewielkim schronisku dokonali przekopu, odsłaniając pierwsze 18 m jaskini. Wznowienie prac eksploracyjnych, pod kierunkiem M. Bednarka i K. Kościeleckiego, nastąpiło w kwietniu 1982 roku. Po pokonaniu zacisku 23 października 1982 roku odkryto korytarze o wspomnianej już, unikalnej szacie naciekowej. W lipcu 1983 roku partie za zaciskiem zostały zamknięte. Jednak dochodziło do zrywania kłódek i później dokonano przekopu omijającego zacisk. Od 1996 roku jaskinie zamyka pancerna płyta umieszczona już w samym otworze wejściowym. 

Zinwentaryzowana została przez J. Zygmunta w roku 1983.

Długość:     140 m
Deniwelacja:  9 m


Fot. Epimenides - W J. Maurycego


Fot. Epimenides - W J. Maurycego


Fot. Epimenides - Jedne z form naciekowych jaskini


Fot. Epimenides - Nacieki w J. Maurycego

powiększ
Rys. Epimenides - plan J. Maurycego

Zobacz także

Olsztyn
Zrębice
rez. Sokole Góry
IT-JURA.PL - serwis jurajski
Początek strony Copyright © 2000-2011 Dariusz Orman | Autor | Kontakt Początek strony